Voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden deelname aan het Noord-Hollands Harmonie Orkest.

Geldig van 26 februari tot en met 20 mei 2023.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het inschrijven bij - en deelnemen aan - het project "Noord-Hollands Harmonie Orkest". 
1.2 Indien de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan hij/zij zich inschrijven voor het project.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Een kopie van deze voorwaarden is te verkrijgen via de organisatie of te downloaden op www.nhho.nl.

 

2. Begripsbepaling

2.1 Met 'het project' of 'het Noord-Hollands Harmonie Orkest' (NHHO) wordt verstaan de organisatie en uitvoering van een orkest op projectbasis. Dit project vindt doorgaans in Oostzaan plaats of in de directe omgeving van Oostzaan. Dit project is belangeloos en heeft niet tot doel winst te maken. De kosten die deelnemers betalen zijn kostendekkend voor de volledige organisatie van het project. 
2.2 Met ‘het project’ wordt bedoeld het hele traject. Van aanvang van de eerste repetitie tot en met de uitvoering.
2.3 Met 'de organisatie' wordt bedoeld de personen die het project organiseren, te weten Thomas Eveleens, Robin Meester, Sabine de Vries, Coby Koelink en Niels Ket
2.4 Met 'muzikant' of 'deelnemer' refereren we aan een ieder die zich via het webformulier of op een andere wijze heeft verplicht tot deelname aan het project.
2.5 Met 'dirigent' wordt bedoeld de persoon of personen die dit jaar is / zijn aangewezen tot het leiden van de repetities en uitvoering.
2.6 Met 'voorlopige inschrijving' wordt bedoeld dat het volledig ingevulde webformulier opgestuurd en ontvangen is door de organisatie van het project. De deelnemer is hiermee nog niet definitief ingeschreven. 
2.7 Met 'definitieve inschrijving' wordt bedoeld dat de deelnemer het volledig ingevulde webformulier heeft ingevuld en opgestuurd, de betaling ad €75,-  heeft overgemaakt op rekeningnummer van de organisatie en dat deze betaling is gekoppeld aan het formulier.

  

3. Voorwaarde deelname

3.1 De deelnemer heeft minimale niveau C-diploma, dan wel gelijksoortig niveau. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname wanneer door de dirigent wordt geconstateerd dat de deelnemer niet het juiste niveau beheerst.
3.2 De deelnemer is spelend lid van een muziekvereniging.
3.3 De deelnemer dient minimaal 4 repetities aanwezig te zijn, waarvan 7 mei 2023 de generale repetitie.

 

4. Totstandkoming voorlopige inschrijving

4.1 Een deelnemer schrijft zich in via het webformulier op de website van het Noord-Hollands Harmonie Orkest, te weten http://www.nhho.nl/inschrijven
4.2. De deelnemer vult het volledige formulier naar waarheid in en verzendt dit naar de organisatie middels de knop 'verzenden' op de laatste pagina van het formulier
4.3 Pas wanneer een volledig ingevuld formulier tijdig is binnengekomen is een deelnemer 'voorlopig ingeschreven'.

 

5. Definitieve inschrijving.

5.1 Nadat de voorlopige inschrijving is gelukt ontvangt een deelnemer een mail met de gegevens en maakt een deelnemer zo spoedig mogelijk de gevraagde deelnemersbijdrage over op het rekeningnummer van de organisatie welke wordt vermeld in de mail. De kosten voor deelname aan dit schitterende project zullen €75,- bedragen. Binnen dit bedrag vallen in ieder geval: 

  • Huur slagwerk op locatie
  • Huur repetitie ruimte
  • 6 repetitie ochtenden
  • 1 dan wel 2 concerten.

5.2. De deelnemer vermeldt bij de betaling duidelijk een voor en achternaam, zodat duidelijk is namens wie of voor wie deze betaling is bedoeld.
5.3 De organisatie controleert regelmatig de binnengekomen betalingen en koppelt deze aan de binnengekomen inschrijfformulieren.
5.4 Pas wanneer het inschrijfformulier en de betaling beide zijn binnengekomen bij de organisatie is de inschrijving definitief.
5.5 Na de definitieve inschrijving wordt de naam van de deelnemer toegevoegd aan de deelnemerslijst op de website. 

 

6. Overbezetting en Reservelijst

6.1 Voor elke sectie wordt een minimaal aantal deelnemers gedefinieerd alsmede een maximaal aantal deelnemers. Dit is vooraf door de dirigent in overleg met de organisatie bepaald. Het kan dus voorkomen dat een deelnemer inschrijft op een sectie die al volledig is bezet. In dat geval wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht en op een reservelijst geplaatst. De deelnemer is dan ontslagen van de verplichting tot het betalen van de deelnemersbijdrage tot op het moment dat duidelijk wordt dat de deelnemer alsnog mee kan doen. De organisatie zal de kandidaten op de reservelijst zo goed mogelijk blijven informeren.

 

7. Annulering deelname en retour deelnemersbijdrage

7.1 In het geval dat een deelnemer zou (moeten) besluiten om deelname aan het project te annuleren dient hij/zij dit direct bij de organisatie te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier op de website. Dit is belangrijk zodat de organisatie eventuele reservekandidaten kan benaderen dan wel snel op zoek kan gaan naar vervanging.
7.2 Indien een deelnemer zich korter dan 14 dagen voor aanvang van het project afmeldt, zal er geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaatsvinden, tenzij er sprake is van overmacht (familiezaken, ziekte e.d.). Deelnemers die tijdens een project uitstappen hebben geen recht op restitutie.
7.4 De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname wanneer deze zich niet houdt aan een of meerdere gestelde voorwaarden in deze algemene voorwaarden, de huisregels op de locaties of wanneer een onhoudbare situatie dreigt te ontstaan door toedoen, gedragingen of uitingen van een deelnemer jegens het project, de dirigent of de organisatie. Wanneer de organisatie moet besluiten (verdere) deelname te staken zal er geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaatsvinden.
7.5 Wanneer een annulering binnenkomt eerder dan 14 dagen voor aanvang van het project, dan wel van overmacht zoals bedoeld in lid 7.2, krijgt de kandidaat de deelnemersbijdrage binnen 14 dagen teruggestort op zijn of haar rekening.
7.5 Wanneer het project voor de eerste repetitie door de organisatie wordt afgelast, zullen de reeds betaalde kosten voor inschrijving worden teruggestort.

 

8. Privacy 

8.1. Alle gegevens die voor of tijdens het project door een deelnemer aan de organisatie worden verstrekt, denk hierbij aan de gegevens in het inschrijfformulier, worden niet aan derden verstrekt.
8.2a Informatie voor en door de organisatie verstrekt wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
8.2b  Informatie die tijdens dit project via de organisatie aan de deelnemers wordt verstrekt dient vertrouwelijk behandeld te worden door de deelnemers.
8.3a Van de deelnemers aan het project wordt een lijst gepubliceerd op onze website www.NHHO.nl 
8.3b Wanneer er bezwaar is tegen opname in de online lijst zoals hierboven in 8.3a wordt bedoeld dan dient een deelnemer dit de organisatie zo spoedig mogelijk te laten weten zodat we met deze wens rekening kunnen houden.
8.4a Tijdens de repetitieperiode kunnen foto- en/of video-opnamen gemaakt worden.
8.4b Wanneer er bezwaar is tegen opname op foto- en/of videoapparatuur zoals hierboven in 8.4a wordt bedoeld dan dient een deelnemer dit de organisatie zo spoedig mogelijk te laten weten zodat we met deze wens rekening kunnen houden.
8.5 Bij inschrijving zullen we de deelnemers vragen of én welke gegevens we mogen bewaren gedurende en na het project. Dit conform de nieuwe AVG wetgeving.

 

9. Communicatie

9.1 Het project communiceert met deelnemers en publiek via verschillende media, zoals de website www.nhho.nl , mailcontact, Facebook, Twitter, WhatsApp, posters, via radio en regionale huis-aan-huis bladen.
9.2a In de uitingen gedaan op of in bovenstaande media zal de organisatie zich inspannen de goede naam van het Noord-Hollands Harmonie Orkest uit te dragen en zij zullen zich onthouden van uitspraken tegenover derden die de organisatie of aan deze verbonden personen schade kan berokkenen.
9.2b Van de deelnemers wordt hetzelfde verwacht als in lid 8.2a wanneer zij uitingen doen op de in 9.1 genoemde media.

 

10. Bereikbaarheid van de organisatie

10.1 De organisatie is op de volgende manieren bereikbaar:
• Voor organisatorische zaken stuurt u een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Voor vragen of opmerkingen over bladmuziek stuurt u een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met Thomas Eveleens 06 1043 4241 of Robin Meester 06 2752 5051
• Voor website gerelateerde zaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

11. Aansprakelijkheid en Verzekering

11.1 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun instrumenten, toebehoren en bladmuziek. Gaat verstandig om met uw spullen.
11.2 Deelnemers dragen zelf zorg voor een WA-verzekering en, indien gewenst, een instrumenten-verzekering.
11.3 De organisatie van het NHHO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen voor, tijdens of na het project. 

 

12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Op de bladmuziek die wordt verstrekt rusten rechten van intellectuele eigendom.
12.2 De bladmuziek die verstrekt wordt zijn studiekopieën, deze mogen niet worden gekopieerd of op een andere wijze openbaar gemaakt worden en dienen na afloop van het project te worden ingeleverd bij de organisatie.
12.3 De bladmuziek die verstrekt wordt is enkel bedoeld voor het Noord-Hollands Harmonie Orkest.
12.4 Tijdens de repetitie en de uitvoering zullen de originelen aanwezig zijn in de oefenruimte of op de betreffende uitvoeringslocatie.

 

13. Huisregels

13.1 Het huisreglement van de door de organisatie geregelde locaties dient altijd nageleefd te worden.
13.2 De regels en instructies van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 


Locatie

13.3 Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de door de organisatie geregelde locaties.
13.4 De organisatie zal de deelnemers laten weten waar zich de nooduitgangen bevinden en waar we verzamelen indien er iets mocht gebeuren.
13.5 Het is niet toegestaan eigen alcoholische versnaperingen mee te nemen in de door de organisatie geregelde locaties of deze in de nabije omgeving te nuttigen. Tevens is het meebrengen en/of gebruiken van geestverruimende middelen verboden in en om de door de organisatie geregelde locaties.
13.6 Het is niet toegestaan te roken in de door de organisatie geregelde locaties, tenzij specifiek aangegeven.
13.7 Deelnemers onder de 16 jaar mogen de directe omgeving van de door de organisatie geregelde locaties enkel verlaten na toestemming van ouders en organisatie.
13.8 Parkeren kan op de parkeerplaatsen en in de parkeerhavens rondom de locatie. Let er alstublieft op dat buurtbewoners hiervan geen last ondervinden.
 

Binnenkomst

13.9 Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn.
13.10 Bij binnenkomst graag de jassen op de kapstok hangen.
13.11 Koffers en tassen graag tegen de wand zetten of op aanwijzing van de organisatie op de daarvoor bestemde plekken. Dit om ongelukken met de instrumenten of jezelf te voorkomen.
13.12 Graag tijdig de instrumenten uitpakken en op tijd klaar zitten voor de repetitie. 
13.13 Er zal altijd iemand van de organisatie ruim van te voren aanwezig zijn voor vragen of opmerkingen. 

 
Repetitie

13.14 Tijdens de repetitie wordt men verzocht te concentreren op de muziek en zich te onthouden van al te veel storende geluiden. Uiteraard staat gezelligheid en vrolijkheid hoog in het vaandel maar er moet wel door iedereen voldoende en goed gemusiceerd kunnen worden.
13.15 Aan de deelnemers wordt gevraagd de mobiele telefoon stil te zetten.
13.16 Toeschouwers tijdens de repetities zijn welkom. Iemand meenemen om te komen kijken en luisteren is geen bezwaar.

 
Pauze

13.17 In de pauze kunnen koffie, thee en andere dranken genuttigd worden. Deze kunnen aan de bar besteld worden en zijn voor eigen rekening. Alcoholische dranken worden pas na afloop van de repetitie geserveerd aan de bar. Bij mooi weer mag de versnapering rondom het gebouw genuttigd worden. Wij vragen u het kopje of glas weer mee naar binnen te nemen als de pauze eindigt.
13.18 Binnen mag niet gerookt worden, buiten kan gerookt worden. Er staat een daarvoor bestemde afvalbak.
 

Einde repetitie

13.19 Wij verzoeken deelnemers de instrumenten direct na afloop van de repetitie op te bergen en veilig te stellen.
13.20 Na afloop is er gelegenheid tot een drankje en een hapje, dit is voor eigen rekening.
13.21 Er zal tot het eind van de avond iemand van de organisatie aanwezig zijn.
 

Uitingen en gedrag

13.22 Deelnemers zullen zich inspannen de goede naam van het Noord-Hollands Harmonie Orkest uit te dragen en zij zullen zich onthouden van uitspraken tegenover derden die de organisatie of aan deze verbonden personen schade kan berokkenen.
13.22 Deelnemers zullen respectvol omgaan met elkaar.
 

Calamiteiten

13.23 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
• Geef hulpverleners de ruimte.
• Bij brand: verlaat de zaal door de vooraf aangegeven nooduitgang(en).
• Blijf in de buurt van de locatie, op de aangewezen verzamelplaats.

 

14. Geschillen

14.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
14.2 Geschillen tussen organisatie en deelnemers proberen we altijd in goede sfeer op te lossen.